REVİZYON Hizmetlerimiz:

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (REVİZYON) kapsamında bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması.

• Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,

• Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SSK bildirgelerinin,

» tahakkuklarının doğruluğu,

» muhasebe kayıtları ile tutarlılığı,

» aritmetik ve oransal doğruluğu,

» zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,

• Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek,

» brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,

» kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak,

» ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,

• Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile,

» usule uygunluk,

» aritmetik doğruluk,

» muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,

• Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek,

» evrak düzeni,

» kanuni süreler,

» içerik dikkate alınarak kontrolü,

• Kullanılan hesap planın yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,

• Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü yapılmaktadır.