Dış-Kaynak, Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

• Amaç yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dıştan destek verilir.

• Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, firmanın mail adresine düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, Vergi Kanunlarındaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır.

• Dış bir destek vererek firmanın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece firmanın asıl iş alanını ve aktivite dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamasını sağlamaktır.

• Kısmi outsource kapsamında, aşağıdaki muhasebe, finans, raporlama, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birininden faydalanabilir yada tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir paket olarak alabilir.

• Muhasebe Hizmetleri

1. Enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak firmanızın enflasyon muhasebesi çalışmalarının yapılması yada kontrolünün gerçekleştirilmesi.

2. Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.

3. KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici – Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

• Bordro Hizmetleri

1. Bordro hazırlama hizmetleri,

2. Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,

3. SSK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,

• Raporlama Hizmetleri

1. Finansal raporlama yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),

2. Talep üzerine hazırlanabilecek ek raporlar.

• Denetim Hizmetleri

1. Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu`na uygunluğunun sağlanması,

2. Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,

3. Varolan muhasebe departmanının muhasebe kayıtlarının kontrolü,

4. Hile Denetimi.

• Muhasebe Danışmanlığı

• Uluslararası standartlara ve mali mevzuata uygun temel muhasebe ve maliyet muhasebesi planlanması, kurulması ve gözetimi.

• İç denetim sisteminin oluşturulması.

• Program ve bütçe sisteminin korunması.

• Ambar hareketlerinin planlanması.

• Raporlamaların planlanması.

• Satın alma ve satış sisteminin planlanması.

• İşletme kayıtlarının doğruluğunun, vesikalarına ve vergi mevzuatına uygunluğunun incelenmesi.

• Mali hukukla ilgili danışmanlık