Bağımsız Dış Denetim Hizmetlerimiz:

• Hizmet verilen sektörler inşaat, imalat, tekstil, turizm ve tüketim ürünleri, finans, makine, petrol, yatırım ,sigorta,telekomünikasyon, belediye ve devlet kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar vb.dir.

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğleri uyarınca, dönemsel bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması

1. Bağımsız denetim işlemleri

2. Enflasyon muhasebesi uygulamaları

3. Konsolide mali tabloların hazırlanması

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi hakkında çıkarılan yönetmelik uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi ile raporların hazırlanması

• Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, tabii olduğu 5684 Sigortacılık Kanunu Uyarınca sigorta şirketlerinin denetimi

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması

• Özel tespitlere yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması

• İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması

• İşletme mali tablolarının uluslar arası standartlara göre hazırlanması.

• İşletme kayıtlarının analizi, verimlilik ve karlılık analizleri, sermaye yapısı, öz sermaye ve dış kaynak analizleri, risk analizleri.

• İşletme ile ilgili mali durum ve analizlerin uluslararası mali spor standartlarına (İFRS) ve Basel 11 standartlarına göre (istenildiğinde İngilizce) hazırlanması ve ilgili kuruluşlara sunulması.

• Özel amaçlı incelemeler ve raporlar